190 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ -
2,550,000,000 میلیارد تومان
500 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ 0
475,000,000 میلیون تومان
500 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ 0
375,000,000 میلیون تومان
1