10000 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ -
19,000,000,000 میلیارد تومان
190 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ -
2,550,000,000 میلیارد تومان

ویژه زمین و باغ و باغچه 500 متری

شهریار، بکه
500 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ 0
475,000,000 میلیون تومان

ویژه زمین و باغ و باغچه 500 متری

شهریار ، بکه
500 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ 0
450,000,000 میلیون تومان
1